Rozvod manželství

Základním předpokladem pro rozvod je vážný rozvrat manželství, který je definován v § 755 občanského zákoníku jako hluboký, trvalý a nenapravitelný, a v jehož důsledku již nelze očekávat obnovení manželského soužití. Soud je povinen v rozvodovém řízení zjistit existenci rozvratu a jeho příčiny (to neplatí, jedná-li se o tzv. nesporný rozvod). Mají-li manželé nezletilé děti, nemůže být manželství rozvedeno, bylo-li by to v rozporu se zájmem těchto dětí, daným zvláštními důvody. A dále manželství nelze rozvést, pokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu.

Průběh rozvodu

Rozvodové řízení může proběhnout tzv. dohodou či nespornou cestou ve smyslu § 757 občanského zákoníku, kdy si manželé dohodnou nejen rozvod manželství, ale i vypořádání vzájemných vztahů pro dobu po rozvodu, především majetkové vyrovnání. V případě předchozího typu rozvodu tzv. spornou cestou může vypořádání společného majetku proběhnout až po rozvodu manželství. Jestliže manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se druhý manžel připojí, má se za to, že podmínky rozvratu manželství jsou splněny. Soud nezjišťuje příčiny rozvratu a manželství rozvede, jestliže mu manželé předloží:

  • písemnou smlouvu s úředně ověřenými podpisy obou účastníků upravující pro dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových poměrů, svého bydlení a případnou vyživovací povinnost pro dobu po rozvodu, a
  • pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.

Prohlášení druhého manžela, že s rozvodem souhlasí a k návrhu na rozvod se připojuje, může být učiněno již v samotném návrhu na zahájení řízení, nebo na samostatné listině, která může být podána buď současně s návrhem jako jeho příloha, nebo později v průběhu řízení. Pokud je o úpravu poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, je nutné upozornit, že rozhodnutím soudu musí být schválena dohoda rodičů. V případě, že soud o úpravě poměrů rozhodne bez dohody mezi rodiči, tedy sám poměry nezletilých dětí určí, není splněna jedna ze základních podmínek a rozvod nemůže proběhnout tzv. nespornou cestou.

Existuje i tzv. ztížená varianta rozvodu podle § 755 občanského zákoníku, kdy soud návrhu na rozvod, s nímž nesouhlasí manžel, který se na rozvratu manželství porušením manželských povinností převážně nepodílel a jemuž by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma, nevyhoví, pokud mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství. Jestliže však manželé spolu nežijí po dobu delší než tři roky, soud manželství rozvede, jestliže jsou splněny podmínky pro rozvod spornou cestou.

Návrh na rozvod se podává k okresnímu soudu, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud žalovaného, a není-li ani takového soudu, obecný soud žalobce. Soud rozhoduje rozsudkem.

Rozvádíte se?

Domluvte si konzultaci

V rámci konzultace získáte informace, jak probíhá rozvodové soudní řízení, zda je ve Vašem případě možný rozvod tzv. dohodou, a jaké listiny budete k rozvodu potřebovat. Spolehněte se na důvěryhodné a diskrétní jednání. Jako advokátka jsem ze zákona vázána povinností mlčenlivosti.